วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง โดยนายธนดล สุขคงเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ เก็บตัวอย่าง ตรวจการปนเปื้อนจุลินทรีย์บนพื้นผิว (surface swab) จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์ แอฟริกาในสุกร ณ เขียงจอน&แรม (ทรายขาวหัวมุนสะพานบ้านน้อยกุดตอเรือง), ร้านนายสีนวลหมูสด และ CP pork shop (สาขาวังสะพุง) จำนวน 3 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาวและตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย