16 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นายธีระพงษ์ พันธะไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์)โดยนายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมออกตรวจ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบตามมาตรฐานบังคับ 2558 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐาน การปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ