15 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดยนายธีระพงษ์ พันธะไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายเรืองวิทย์ ผาจิระวัฒนะชาติ นักวิชาการสัตวบาล ร่วมกับทีมงานสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นายวีระพัฒ เพ็งพา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์) สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรโดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนาม (Strip Test)ในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 5 ฟาร์ม ให้ผลการทดสอบเป็นลบทั้งหมด ทั้ง 5 ฟาร์ม เพื่อป้องปรามและดำเนินการให้เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสุกรนั้น เป็นเนื้อสัตว์ที่ปราศจากสารตกค้างโดยเฉพาะสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคตรวจติดตามคุณภาพภายในการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฎิบัติทางการเกษตร ที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ.2558