การดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ และกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจติดตามส่งมอบแพะโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ อ.

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรมเกษตรกร "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกระบือให้เกษตรกร จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดเลย จัดเวทีเสวนา "สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะเมืองเลย"

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดเลย จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่  กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้จากสภาวะวิกฤติโควิด-19 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...