22 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว นายวุฒิพงษ์ สนั่นเครื่อง ปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว นายทวีพงศ์ สาระทัศนานันท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วย นางผลทอง ยศปัญญา และนางสาวจุฑารัตน์ นามปัญญา นายกิตตินันท์ ดาตา ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ร่วมกับนายจิรศักดิ์ พรมนิล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นายนัฐวุฒิ ดวนใหญ่ เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ปฏิบัติงานทำสัญลักษณ์ "หมายเลข 1" โคเนื้อโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 8 ตัว ในพื้นที่บ้านเหมืองแพร่ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งกูด หมู่ที่ 4 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย