วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย เกษตรกร จำนวน 20 ราย เพื่อพัฒนาความรู้ด้านปศุสัตว์ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร Smart Farmer มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้านการผลิต และการตลาดได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความรู้เรื่องการสร้างความเป็นผู้นำด้านปศุสัตว์, การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาปศุสัตว์, การผลิตสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมแจกวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกร ทั้งนี้ได้นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ณ คุณานันท์ฟาร์ม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาดูงาน ณ คุณานันท์ฟาร์ม อ.วังสะพุง จ.เลย