วันที่ 4 –5 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมบูรณาการส่วนราชการ อาทิ สนง.เกษตรจังหวัดเลย, สนง.ประมงจังหวัดเลยสนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย จัดอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2562 อบรมเกษตรกร จำนวน 110 ราย รวม 2 วัน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในการดำเนินชีวิตและทำการเกษตร และเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการมาทำการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าตามแนวทางการบูรณาการและส่งเสริมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ศพก.นางอรุณี วังเหนือตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธาน