10 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกร โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2562 หลักสูตร การปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ณ ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาอาหารสัตว์เลย โดยมีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามโครงการเข้าอบรม จำนวน 9 ราย พื้นที่ 37.25 ไร่ นายอุทัย โสภกุล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธาน