สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเรือ และศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิต การเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 โดยบรรยาย/สาธิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการเตรียมวัตถุดิบแปรรูปปศุสัตว์และฝึกปฎิบัติการทำ คุกกี้ไข่ แชนวิชไก่ หมูแดดเดียว ไข่เค็ม ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย