วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2562 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเจาะเลือดทดสอบโรค (บรูเซลโสิส) วัณโรค และถ่ายพยาธิกระบือ ดูแลรักษาสัตว์ ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาบอน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือ บ้านท่าบม จำนวน 100 ตัว และอำเภอนาแห้ว จำนวน 1 กลุ่ม เกษตรกร 10 ราย กระบือ 70 ตัว