29 ตุลาคม 2562 ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายณัฏชนน นพเก้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมประชุมชี้แจงแผนงานและแนวทางปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 3 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน