วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายประดิษฐ์ พานิช เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าในฐานะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายวรนิช จันทเมือง ปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง ตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายศูนย์ ศพก.(ฟาร์มกระบือ)นายวีระชัย คุณาพันธ์ บ้านโคกแฝก ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย