วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ดำเนินการ ประชุมชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แห่ง เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ฯ บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม เกษตรกร เป้าหมายจาก หมู่ 4 ตำบลปากตม เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการฯวันนี้ จำนวน 20 ราย ไม่ขอเข้าร่วมโครงการฯ 7 ราย, เวลา 11.00 น. ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรีหายโศก บ้านกลาง ตำบลปากตม เกษตรกรเป้าหมายจากหมู่ 3 ตำบลปากตม เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการฯวันนี้ จำนวน 15 ราย ไม่ขอร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 243 ราย คงเหลือตามเป้าหมาย (260 ราย) อีก จำนวน 17 ราย