วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายบุญโชค บรรณสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายณัฐชนน นพเก้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาด้วง ฝึกอบรมครูและนักเรียน รร.ตชด.บ้านหนองแคน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนผู้เข้าร่วม ครู 2 ราย นักเรียน 18 ราย