วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 16.00. ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอวังสะพุง นำกลุ่มเกษตรกร ตำบลผาน้อย จำนวน 20 ราย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาด้วง นำกลุ่มเกษตรกร จำนวน 20 ราย เข้ารับการอบรม เกษตรกรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดกลุ่มเครือข่าย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 (แผนงานเยียวยากลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) โดยคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม เป็นผู้ให้ความรู้และสอนวิธีทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ เทพารักษ์ฟาร์มกระบืองาม เมืองเลย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย