วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายนิยม แสนพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอผาขาว สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอผาขาว ร่วมกับ ธกส.สาขาผาขาว ออกตรวจติดตามส่งมอบแพะ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ตามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธกส. ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาชีพเกษตรเพิ่มรายได้ บ้านสันติภาพพัฒนา โนนป่าซาง จำนวน 1 กลุ่ม สมาชิกจำนวน 7 ราย แพะเนื้อ จำนวน 147 ตัว ณ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย