ระหว่างวันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2564 จังหวัดเลย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้จากสภาวะวิกฤติโควิด-19  ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรมีความรู้ ทักษะในการเลี้ยงไก่ไข่และ สามารถฟื้นฟูการสร้างงาน สร้างอาชีพการเลี้ยงไก่อย่างยั่งยืน และเป็นทางเลือกอีกด้านหนึ่งในอนาคต ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย, ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำรอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และนายสัตวแพทย์ธีระพงษ์  พันธไชย ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมเกษตรกรดังกล่าวฯ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 14 รุ่น ๆ ละ จำนวน 20 ราย รวม 280 ราย ดังนี้

 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 อำเภอเมืองเลย สถานที่จัดอบรม ศูนย์ฯ ศกพก. นายสันติ จำปาสิม ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 อำเภอท่าลี่ สถานที่จัดอบรม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 อำเภอเชียงคาน สถานที่จัดอบรม ศูนย์ฯ ศพก.สวนอุ่นรักฮักแพง อ.เชียงคาน จ.เลย
 • วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 อำเภอนาแห้ว สถานที่จัดอบรม ศูนย์ฯ ศพก. ม.3 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย
 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 อำเภอภูเรือ สถานที่จัดอบรม ศูนย์ฯ ศพก. นายสมศักดิ์ ธัญญารักษ์ ม.5 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 อำเภอวังสะพุง สถานที่จัดอบรม ศูนย์ฯ ศพก.นายปรีชา การมงคล 17 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 อำเภอปากชม สถานที่จัดอบรม ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากชม อ.ปากชม จ.เลย
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 อำเภอเอราวัณ สถานที่จัดอบรม ศูนย์ฯ ศพก.โนราฟาร์ม นายสุเจตน์ พงศานนท์ บ้านเหล่าใหญ่ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 อำเภอด่านซ้าย สถานที่จัดอบรม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 อำเภอนาด้วง สถานที่จัดอบรม ศูนย์ฯ ศพก. นางบุผา ปัตตะโพธิ์ ม.11 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 อำเภอภูกระดึง สถานที่จัดอบรม ศาลาประชาคมบ้านซำบ่าง ม.5 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 อำเภอหนองหิน สถานที่จัดอบรม ศูนย์ฯ ศพก. นายบรรทัด สุปันโน ม.1 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย
 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 อำเภอผาขาว สถานที่จัดอบรม ศูนย์ฯ ศพก. นายเฉลียว คำยัง ม.14 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
 • วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 อำเภอภูหลวง สถานที่จัดอบรม ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองคัน ม.1 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย