ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกระบือให้เกษตรกร" โครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ ชุมชนจังหวัด หลักสูตร : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกระบือให้เกษตรกร

วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลี้ยงดู ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เทคนิคการผลิตอาหาร การตลาด ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือ เพื่อสร้างความเข้มเเข็งให้แก่ผู้เลี้ยงกระบือ

โดยมีเป้าหมายเกษตรกร ผู้เลี้ยงกระบือใน 6 อำเภอ จำนวน 140 คน การอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 ดังนี้

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2564 รุ่นที่ 1 อ.เอราวัณ 50 ราย


  • วันที่ 19 สิงหาคม 2564 รุ่นที่ 2 อ.วังสะพุง 20 คน อ.ท่าลี่ 10 คน, อ.เชียงคาน 10 คน และอำเภอนาด้วง 10 คน รวม 50 คน


  • วันที่ 20 สิงหาคม 2564 3 อ.เมืองเลย 50 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย


    วิทยากรให้ความรู้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย, นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ศวอ.เลย และสัตวบาลอาวุโส สำนักบริหารโครงการ พิเศษ CP, ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย