วันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยกลุ่มุยทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว โดยนายสุรชาติ สิทธิศักดิ์ สัตวแพทย์ชำนาญงานรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว นายประดิษฐ์ พานิช เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน นางสาวจุฑารัตน์ นามปัญญา ปศุสัตว์ตำบลเหล่ากอหก มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลเหล่ากอหกอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอนาแห้ว และออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร จำนวน 30 ราย ที่หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย