วันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว นายทวีพงศ์ สาระทัศนานันท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน ร่วมกับ นางลำพูน สาหล้า เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน นายมงคล น้อยเสนา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ไปตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์กรมปศุสัตว์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย