9 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว พ.อ.อ.วรวุฒิ เคหัง พัฒนาการอำเภอนาแห้ว นายทวีพงศ์ สาระทัศนานันท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน นายธนบดี โคตรชนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน

  • กิจกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
  • กิจกรรมขยายพันธุ์พืช
  • กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง
  • กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนที่ 1 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย