ปศุสัตว์เลยร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจสินเชื่อ ธ.ก.ส. กลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเลี้ยงแพะเนื้อ จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดเลย”

อ่านเพิ่มเติม...

รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมโครงการสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer)ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...