อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ smart farmer รุ่นที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ”

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ smart farmer รุ่นที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมทบทวนความรู้การใช้งานโปรแกรมระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ สำหรับเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...