วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายวีระพงษ์ บัวระภา ปศุสัตว์จังหวัดเลย และคณะร่วมตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านกกทอง ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าและรับฟังปัญหา อุปสรรค ดังกล่าว


วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายวีระพงษ์ บัวระภา ปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดเลย เพื่อรับฟังข้อสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน โดยมีนางสาวจูอะดี พงษ์มณรีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน


อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ smart farmer รุ่นที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ smart farmer รุ่นที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมอาสาปศุสัตว์ตามโครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ smart farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ สำหรับเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...