16 สิงหาคม 2560 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนทเศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์ และการใช้สื่อสารสังคมออนไลน์ในการปฏิบัติงานยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560 รายละเอียดตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร (สำหรับปศุสสัตว์จังหวัด) ด้านการพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ข้าราชการ และพนักงานราชการ รวม จำนวน 44 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยนายพิภพ เพียวิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย