21 สิงหาคม 2560 กลุ่มุยทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ) อำเภอภูเรือและ อำเภอเชียงคาน 2 กลุ่ม จำนวน 18 ราย วัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อลดอุปทานข้าวเปลือก โดยการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยนายพิภพ เพียวิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธาน