6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร "ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการ ด้านปศุสัตว์ (DLD-eLog) ตามโครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ สนองตามโนบาย Thailand 4.0 ลดการใช้กระดาษ ลดโลกร้อน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป้าหมาย ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้ารับการอบรม จำนวน 51 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยนายคณายศ กริอุณะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธาน