วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอนาแห้ว ตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรแบบครบวงจร (Zoning) กิจกรรมเกษตรแปลงใหญ่โคเนื้อ หลักสูตร “การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงแบบประณีต” ประจำปี 2562 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เกษตรกรเป้าหมาย 200 ราย ในพื้นที่อำเภอนาแห้ว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร ในลักษณะของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายการเลี้ยงโคเนื้อ
  • เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง และด้านการพัฒนาพืชอาหารสัตว์
  • ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน
  • สามารถปรับเปลี่ยนเกษตรกรที่ไม่เคยเลี้ยงโคเนื้อ หรือปรับลดพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการเกษตรรูปอื่นมาปลูกหญ้าเลี้ยงโคเนื้อทดแทน

    การจัดอบรมดังกล่าวนายคณายศ กริอุณะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอนาแห้ว เป็นเกียรติร่วมเปิดงาน โดยมีนายนที พรมภักดี นายอำเภอนาแห้ว เป็นประธานเปิดการอบรม ณ เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย