วันที่ 28 มิถุนายน 2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสุกร ตำบลเมือง จำนวน 3 ราย โดยเป็นเกษตรกรรายใหม่ ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์การขึ้น ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงรายครัวเรือน การช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ