เดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลประโยชน์ การขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรายย่อยจะต้องขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ จึงจะได้รับการช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติ