สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562 ดังนี้

  • วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย มีข้าราชการ/พนักงานราชการ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว, ท่าลี่, ภูเรือ และด่านซ้าย
  • วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มีข้าราชการ/พนักงานราชการ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย, นาด้วง, เชียงคาน และปากชม
  • วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอผาขาว อำเภอผาขาว มีข้าราชการ/พนักงานราชการ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง, หนองหิน, ผาขาว, เอราวัณ, ภูหลวง, วังสะพุง
  • พัฒนาบุคลากร ขอบเขตการพัฒนาความรู้ ทักษะ การใช้เทคโนโลยี โดยวิธีการสอนงาน, นิเทศงาน ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา คือ การทบทวนการใช้งานระบบ e-operation ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิสก์ (e-mail) และระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ได้นิเทศงาน สอนงาน ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มฝ่าย ตามเนื้อหาที่ได้กำหนดไว้ รวมข้าราชการ 15 ราย พนักงานราชการ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย