9 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย ออกติดตามตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาด้วง แนะนำการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจเยี่ยมกิจกรรมด้านปศุสัตว์ เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียน.ตชด.บ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง และตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมกลุ่มโคนม บ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าสะอาด อ.นาด้วง จังหวัดเลย