วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานงาน ฟิวเดย์ (Field day) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี “ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดเลย” (ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์,น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4, นายอภินันท์ จินพละ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย, นายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์, นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ, นายปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ขอนแก่น) ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานดังกล่าว ซึ่งการจัดงานฟิวเดลย์(Field day) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ วิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งยึดตลาดนำการผลิต ลดต้นทุนต่ำสุด โดยให้มีกำไรสูงสุด
  2. เพื่อสร้างการรับรู้และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในรูปแบบการดำเนินงานตามโครงการ ระหว่างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและบุคลากรหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ จนท.ปศุสัตว์ , พนง.ธกส. และ จนท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  3. เพื่อเปิดโอกาสสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความคิดต่อแนวทาง การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้มีความมั่นคง ยั่งยืน สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ได้ต่อไป เบื้องต้น ได้มีกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน การพิจารณาอนุมัติแผนสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย (ดอกเบี้ย 0.01%) จำนวน 11 กลุ่ม/107 ราย สินเชื่อ 25.17 ล้านบาท

โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ และ ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย กล่าวรายงาน ซึ่งในงานดังกล่าว มีผู้มาร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน โดยมีนายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วย จนท./พนง.ราชการและลูกจ้าง สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเลย ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย อ.วังสะพุง จ.เลย