วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.20 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ รวม 13 ราย ขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายใหม่ จำนวน 8 ราย เป็นเกษตรกรบ้านนาข่า หมู่ที่ 5 ตำบลปากหมัน เลี้ยงโคเนื้อ 113 ตัว ไก่พื้นเมือง 57 ตัว สุนัข 6 ตัว, ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จำนวน 5 ราย เป็นเกษตรกรบ้านนาข่า หมู่ที่ 5 ตำบลปากหมัน เลี้ยงโคเนื้อ 69 ตัว ไก่พื้นเมือง 114 ตัว สุนัข 3 ตัว และให้คำแนะนำการเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคฯ แก่เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย