วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายบรรชา วรสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว ได้เข้าประชุมชี้แจงหลักการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการเยียวยาและชดเชยให้กับภาคเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ หอประชุมอำเภอนาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย