วันที่ 14-19 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.32 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ดำเนินปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์จำนวน 5 ราย เป็นเกษตรกรบ้านนาทุ่ม 2 ราย หมู่ที่ 11 ตำบลด่านซ้าย ไก่พื้นเมือง 128 ตัว สุนัข 2 ตัว เป็นเกษตกรบ้านหนามแท่ง 1 ราย หมู่ที่ 7 ตำบลด่านซ้าย เลี้ยงสุกรพื้นเมือง 170 ตัว ไก่พื้นเมือง 312 ตัว ห่าน 7 ตัว สุนัข 1 ตัว เป็นเกษตรกรบ้านนาฮี 5 ราย หมู่ที่ 6 ตำบลนาหอ เลี้ยงโคเนื้อ 5 ตัว สุนัข 1 ตัว ให้คำแนะนำการเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคฯ แก่เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย