วันที่ 7 เมษายน 2564 ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ การปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอภูเรือ ร่วมติดตามโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่หมาะเพื่อส่งเสริม อาชีพการปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอภูเรือ โดยได้รับการตรวจติดตามงานจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยนายอาทิตย์ สายเมือง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 4