วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเลย (ก.ช.ภ.จ.เลย) ครั้งที่ 2/2564 (ด้านปศุสัตว์) โดยมี 4 อำเภอ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ อ.ภูกระดึง, อ.เมืองเลย, อ.ท่าลี่ และอ.ภูหลวง รวมเป็นเงิน 576,000 บาท เพื่อพิจารณา เห็นชอบในการประกาศภัยฯ มติที่ประชุม เห็นชอบให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือจากโรคระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิน ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน