วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอผาขาว โดยนายสุทธิพงษ์ แนวโสภี เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับ ธกส.สาขาผาขาว ออกตรวจติดตามส่งมอบแพะ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ตามบันทึก ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธกส.ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะท่าช้างคล้อง จำนวน 1 กลุ่ม สมาชิกจำนวน 10 ราย แพะเนื้อ จำนวน 136 ตัว เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว และได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ การสุขาภิบาล รวมถึงการบริหาร จัดการฟาร์มแพะให้ถูกสุขลักษณะ อนามัย ณ ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย