วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว ออกตรวจติดตาม โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องของนายสมศักดิ์ เนตรแสงศรี,บ้านนาโพธิ์ นางมลฑกานต์ กัลยาพรม บ้านนาแห้วใหม่ ให้คำแนะนำ การเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์ การถ่ายพยาธิ การป้องกันโรคฯ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เลี้ยงแพะพ่อพันธุ์ จำนวน 2 ตัว แพะแม่พันธุ์ 40 ตัว ลูก 8 ตัว รวม 50 ตัว