12-22 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และคณะทำงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เข้าร่วมโครงการจัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมการผลิตโคลูกผสมวากิว เพื่อให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงโคเนื้อวากิว การจัดการ การดูแลรักษาสัตว์ รายละะเอียดการอบรม ดังนี้

  • 12 มิถุนายน 2560 อำเภอภูกระดึง เกษตรกร 30 ราย สถานที่ฝึกอบรมศูนย์ ศพก.อำเภอภูกระดึง
  • 13 มิถุนายน 2560 อำเภอผาขาว เกษตรกร 10 ราย สถานที่ฝึกอบรมศูนย์ ศพก.อำเภอผาขาว
  • 14 มิถุนายน 2560 อำเภอหนองหิน เกษตรกร 10 ราย สถานที่ฝึกอบรมศูนย์ ศพก.อำเภอหนองหิน
  • 15 มิถุนายน 2560 อำเภอเอราวัณ เกษตรกร 10 ราย สถานที่ฝึกศาลา SML บ้านซำขาม หมู่ 4 ต.ผาอินทร์แปลง
  • 16 มิถุนายน 2560 อำเภอนาด้วง เกษตรกร 10 ราย สถานที่ฝึกอบรมศูนย์ ศพก.อำเภอนาด้วง
  • 19 มิถุนายน 2560 อำเภอวังสะพุง เกษตรกร 40 ราย สถานที่ฝึกอบรมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย
  • 20 มิถุนายน 2560 อำเภอภูหลวง เกษตรกร 40 ราย สถานที่ฝึกอบรม สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง
  • 21 มิถุนายน 2560 อำเภอท่าลี่ เกษตรกร 60 ราย สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมอำเภอท่าลี่
  • 22 มิถุนายน 2560 อำเภอเมืองเลย เกษตรกร 40 ราย สถานที่ฝึกอบรมศูนย์ ศพก.อำเภอเมืองเลย