19-20 กรกฎาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 (นายปริญญา เพ็งสมบัติ) ประชุมติดตามโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ณ โรงเรียนอนุบาลประจันตะ และบริษัท ที เอฟ เอ็ม เอส ฟู๊ดส์ จำกัด อำเภอวังสะพุง และวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลหทัยคริสเตียน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายพิภพ เพียวิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมประชุมและติดตามกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดเลย