แผนการจัดเตรียมสถานที่อพยพสัตว์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอ/จำงหวัด/สถานี/อื่นๆพื้นที่อพยพสัตว์จำนวนสัตว์ที่รองรับได้หมายเหตุ
หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดจำนวนพื้นที่(ไร่)ชนิดสัตว์จำนวน(ตัว)
1 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย 11 ศรีสองรัก เมือง เลย 1500 โค กระบือ 2500  
2 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย 11 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 57 โค กระบือ 500  
3 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย 11 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 800 โค กระบือ 5000  
4 ด่านกักกันสัตว์เลย 11 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 30 โค กระบือ 300  
5 ที่สาธารณะประโยชน์บ้านฟากเลย 1 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 10 โค กระบือ 1000  
6 ที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองเอี่ยน 4 หนองคัน ภูหลวง เลย 50 โค กระบือ 1600  
7 ที่สาธารณะประโยชน์บ้านน้ำค้อน้อย 10 ภูหอ ภูหลวง เลย 50 โค กระบือ 1600  
8 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง 11 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 50 โค กระบือ 100  
9 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 1-8 โนนปอแดง ผาขาว เลย 21 โค กระบือ 107  
10 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 9-17 โนนปอแดง ผาขาว เลย 25 โค กระบือ 110  
11 เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง 1-10 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 27 โค กระบือ 130  
12 เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง 11-14 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 23 โค กระบือ 179  
13 อบต.โนนป่าซาง 1-6 โนนป่าซาง ผาขาว เลย 17 โค กระบือ 95  
14 อบต.โนนป่าซาง 7-12 โนนป่าซาง ผาขาว เลย 20 โค กระบือ 121  
15 อบต.ผาขาว 1-7 ผาขาว ผาขาว เลย 27 โค กระบือ 115  
16 อบต.ผาขาว 8-12 ผาขาว ผาขาว เลย 16 โค กระบือ 52  
17 อบต.บ้านเพิ่ม 1-9 บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย 23 โค กระบือ 40  
18 อบต.หนองหิน 13 หนองหิน หนองหิน เลย 2 โค กระบือ 500  
19 เทศบาลตำบลเอราวัณ 1-16 เอราวัณ เอราวัณ เลย 10 โค กระบือ 480  
20 เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง 1-14 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 15 โค กระบือ 470  
21 อบต.ผาสามยอด 1-10 ผาสามยอด เอราวัณ เลย 5 โค กระบือ 32  
22 อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ 1-7 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย 5 โค กระบือ 105  
23 อบต.ท่าสะอาด 2 ท่าสะอาด นาด้วง เลย 2 โค กระบือ 200  
24 อบต.ท่าสวรรค์ 3 ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย 250 โค กระบือ 1000  
25 อบต.นาด้วง 5 นาด้วง นาด้วง เลย 5 โค กระบือ 400  
26 เทศบาลตำบลนาด้วง 6 นาด้วง นาด้วง เลย 10 โค กระบือ 800  
27 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 นาดอกคำ นาด้วง เลย 50 โค กระบือ 1000  
28 อบต.ปากชม 8 ปากชม ปากชม เลย 10 โค กระบือ 400  
29 เทศบาลตำบลคอนสา 4 เชียงกลม ปากชม เลย 2 โค กระบือ 150  
30 เทศบาลตำบลเชียงกลม 1 เชียงกลม ปากชม เลย 2 โค กระบือ 200  
31 อบต.หาดคัมภีร์ 3 หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 2 โค กระบือ 200  
32 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน 4 จอมศรี เชียงคาน เลย 40 โค กระบือ 1000  
33 โคกวัดลาดปู่ 7 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 50 โค กระบือ 400  
34 สนามบิน 10 หนองผือ ท่าลี่ เลย 30 โค กระบือ 300  
35 โคกหนองหวาย 5 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 30 โค กระบือ 300  
36 เทศบาลภูเรือ 1 หนองบัว ภูเรือ เลย 30 โค กระบือ 300  
37 เทศบาลร่องจิก 2 ร่องจิก ภูเรือ เลย 40 โค กระบือ 500  
38 อบต.หนองบัว 8 หนองบัว ภูเรือ เลย 15 โค กระบือ 150  
39 อบต.ปลาบ่า 1 ปลาบ่า ภูเรือ เลย 18 โค กระบือ 180  
40 อบต.ท่าศาลา 5 ท่าศาลา ภูเรือ เลย 20 โค กระบือ 200  
41 อบต.สานตม 1 สานตม ภูเรือ เลย 25 โค กระบือ 300  
42 อบต.ลาดค่าง 6 ลาดค่าง ภูเรือ เลย 15 โค กระบือ 200  
43 สนง.ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย 12 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 800 โค กระบือ 400  
44 สนง.ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย 7 นาหอ ด่านซ้าย เลย 1000 โค กระบือ 500  
45 สนง.ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย 1 นาดี ด่านซ้าย เลย 500 โค กระบือ 250  
46 สนง.ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย 3 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 800 โค กระบือ 400  
47 สนง.ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย 2 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 1300 โค กระบือ 650  
48 สนง.ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย 6,10 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 4000 โค กระบือ 2000  
49 นาแห้ว 5 นาแห้ว นาแห้ว เลย 70 โค กระบือ 900  
50 นาแห้ว 1 นามาลา นาแห้ว เลย 25 โค กระบือ 350  
51 นาแห้ว 2 นาพึง นาแห้ว เลย 75 โค กระบือ 900  
52 นาแห้ว 1 แสงภา นาแห้ว เลย 68 โค กระบือ 900  
53 นาแห้ว 5 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 50 โค กระบือ 500