วันที่ ๒๒ สิงหาคม 2563 เวลา ๐๙.๓๙ น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ โดยมีดร.ประชา แสนกลาง นายอำเภอท่าลี่กล่าวต้อนรับ ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วย นายอภินันท์ จินพละ (ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัต ว์เลย)​ , (นายเฉลิมพล บุญเจือ)​ ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย)​, นายคำนวน โพธิ์น้อย (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย)​ ,หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมงาน โดยมีนายบรรเจิด กาญจนโกมล​ (ปศุสัตว์อำเภอท่าลี่)​ เป็นผู้ดำเนินการ ในงานนี้ได้มอบหนังสือเพื่อเป็นการมอบกรรมสิทธิ์แม่โค ๔ ตัว เกษตรกร ๔ ราย ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ได้มอบคลังเสบียงพืชอาหารสัตว์ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ อ.ท่าลี่ จากนั้น เวลา ๑๔.๓๐ น. ได้เดินทางไปมอบนโยบายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คจก.) ปี ๖๓ จำนวน ๒๖๐ ราย แยกเป็น ไก่พื้นเมือง ๒๔๖ ราย ๆ ละ ๓๐ ตัว ,ไก่ไข่ ๑๔ รายๆ ละ ๑๐ ตัว รวมทั้งหมด ๗,๕๒๐ ตัว โดยมี นายธีระศักดิ์ สอนอ่อน ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ผช.ผอ.ธกส.จ.เลย ร่วมมอบนโยบายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ ณ​ บ.ท่าดีหมี ต.ปากชม อ.เชียงคาน จ.เลย