รายชื่อฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง จังหวัดเลย

ที่ชื่อร้านที่อยู่จำนวนสุกร(ตัว)เลขที่ใบรับรองวันที่รับรอง
เลขที่หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด
1 นายชมภู ธรรมดา 42771 2 เขาแก้ว เชียงคาน เลย 500 172 2 ส.ค. 2560
2 นายประมวล มีมูล 139/1 7 เขาแก้ว เชียงคาน เลย 158 126 2 ส.ค. 2560
3 นางยุพาพร ศรีราช 265 1 จอมศรี เชียงคาน เลย 400 144 2 ส.ค. 2560
4 นายเตี๋ยว กามล 103 10 จอมศรี เชียงคาน เลย 350 121 2 ส.ค. 2560
5 นางนรินทร์ธร บาโจ 70 14 เชียงคาน เชียงคาน เลย 500 209 2 ส.ค. 2560
6 นายอรรถการณ์ ผลเจริญ 299 1 เชียงคาน เชียงคาน เลย 550 365 2 ส.ค. 2560
7 นายคชพงษ์ วงษ์ลา 276/1 1 ธาตุ เชียงคาน เลย 450 001 2 ส.ค. 2560
8 นางจิตตา มีแพง 43 1 นาซ่าว เชียงคาน เลย 240 124 2 ส.ค. 2560
9 นางเพ็ญศรี นันทะผา 178 7 นาซ่าว เชียงคาน เลย 400 010 2 ส.ค. 2560
10 นายเกชา บุบผาจันดี 39 7 นาซ่าว เชียงคาน เลย 500 211 2 ส.ค. 2560
11 นายเกรียงศักดิ์ จันทะศรี 86 3 นาซ่าว เชียงคาน เลย 500 210 2 ส.ค. 2560
12 นายเตียง สอนพรม 123 7 นาซ่าว เชียงคาน เลย 500 325 2 ส.ค. 2560
13 นายประจักร อุทุมจันทร์ 89 7 นาซ่าว เชียงคาน เลย 500 178 2 ส.ค. 2560
14 นายประสาศ ดีแก้ว 207 13 นาซ่าว เชียงคาน เลย 270 003 2 ส.ค. 2560
15 นายมั่น มารศรี 43/1 7 นาซ่าว เชียงคาน เลย 450 005 2 ส.ค. 2560
16 นายวันชัย บุตรเพลิง 74 1 นาซ่าว เชียงคาน เลย 500 122 2 ส.ค. 2560
17 นายส่วง ป้องคำ 154 1 นาซ่าว เชียงคาน เลย 400 179 2 ส.ค. 2560
18 นายสันติ นันทะผา 178 7 นาซ่าว เชียงคาน เลย 400 176 2 ส.ค. 2560
19 นายสำรวย บุบผาดา 55 13 นาซ่าว เชียงคาน เลย 500 123 2 ส.ค. 2560
20 นายสิทธิศักดิ์ มีแพง 43 1 นาซ่าว เชียงคาน เลย 240 125 2 ส.ค. 2560
21 นายสุวรรณ ดีแก้ว 27 5 นาซ่าว เชียงคาน เลย 514 24 2 ส.ค. 2560
22 นายอดิเรก โคตรปราบ 223/1 1 นาซ่าว เชียงคาน เลย 300 143 2 ส.ค. 2560
23 นางดวงใจ ปัญญามี 11 3 ปากตม เชียงคาน เลย 500 175 2 ส.ค. 2560
24 นายสุริยา ศรีทอง 56 3 ปากตม เชียงคาน เลย 500 213 2 ส.ค. 2560
25 นายสุวิทย์ ตางาม 86/1 3 ปากตม เชียงคาน เลย 500 212 2 ส.ค. 2560
26 นางสาวยุพาวดี จุลลา 129 7 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 20 351 2 ส.ค. 2560
27 นายคำพันธุ์ หลุ่งเป้า 163 5 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 500 169 2 ส.ค. 2560
28 นายบัวทอง ขวาโยธา 119 5 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 500 170 2 ส.ค. 2560
29 นายอุดม หลุ่งเป้า 32 5 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 500 168 2 ส.ค. 2560
30 นางยุภาพร สอนแสง     ภูหลวง ภูหลวง เลย 100 375 2 ส.ค. 2560
31 นายจำนงค์ พันสอน 196 8 ภูหอ ภูหลวง เลย 250 71 2 ส.ค. 2560
32 นายสถิต พันสอน 38 8 ภูหอ ภูหลวง เลย 250 70 2 ส.ค. 2560
33 นายกันยา มีหิริ 48 5 หนองคัน ภูหลวง เลย 40 297 2 ส.ค. 2560
34 นายพิเสกฐา ธรรมกุล 8 5 หนองคัน ภูหลวง เลย 250 67 2 ส.ค. 2560
35 นางตุ้มทอง หาหิรัญ 43 6 นาแขม เมือง เลย 190 370 2 ส.ค. 2560
36 นางพรพิมล บุญหนัก 97 6 นาแขม เมือง เลย 550 369 2 ส.ค. 2560
37 นางวัฒนา ลีปา 342 7 นาแขม เมือง เลย 2400 372 2 ส.ค. 2560
38 นายอรรถพล พรมภัคดี 368 7 นาแขม เมือง เลย 550 371 2 ส.ค. 2560
39 นางคำผาง สุภาวงค์ 60 8 นาโป่ง เมือง เลย 350 149 2 ส.ค. 2560
40 นางบังอร ศรีวิรัตน์ 219 4 นาโป่ง เมือง เลย 180 147 2 ส.ค. 2560
41 นางหนูอาจ ฮดลือชา 5 1 นาโป่ง เมือง เลย 350 148 2 ส.ค. 2560
42 นางอุดม ศรีราม 207 8 นาโป่ง เมือง เลย 150 146 2 ส.ค. 2560
43 นายยงยุทธ สอนพรหม 199 11 น้ำสวย เมือง เลย 500 282 2 ส.ค. 2560
44 นางจีรพัชร จิตรสุนทร 51/1 1 ปากปวน วังสะพุง เลย 550 368 2 ส.ค. 2560
45 นางแก้วตา บงแก้ว 103 6 ปวนพุ หนองหิน เลย 243 374 2 ส.ค. 2560
46 นายณรงค์ พรมภัคดี 349 1 ปวนพุ หนองหิน เลย 300 373 2 ส.ค. 2560
47 นายตระกูลไทย อ่อนศรี 188 1 ปวนพุ หนองหิน เลย 500 202 2 ส.ค. 2560
48 นายมิตรชาย คำมา 120 12 ปวนพุ หนองหิน เลย 370 204 2 ส.ค. 2560
49 นายหนูไก คำมา 24 12 ปวนพุ หนองหิน เลย 700 201 2 ส.ค. 2560
50 นายอรรถการ บุญพรพิมลกิจ 418 3 ปวนพุ หนองหิน เลย 1010 207 2 ส.ค. 2560
51 น.ส.ทิพวรรณ นาทองบ่อ 321 4 เอราวัณ เอราวัณ เลย 550 367 2 ส.ค. 2560
52 ว่าที่ร้อยตรีธีรวุฒิ เขตมนตรี 321 4 เอราวัณ เอราวัณ เลย 550 366 2 ส.ค. 2560
หมายเหตุ: อายุการรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง 1 ปี