วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง ร่วมกับเทศบาลเมืองวังสะพุง ดำเนินการรณรงค์และออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าๆ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี และประชาสัมพันธ์สร้าง การรับรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง ให้ตระหนักถึงโทษของโรคพิษสุนัขบ้า และรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข จำนวน 128 ตัว และแมว จำนวน 72 ตัว ณ วัดป่าประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ณ เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย


วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ดำเนินการรณรงค์และออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าๆ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ 8 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย