สรุปความรู้ และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ ในลักษณะของกราฟิก

คุณสมบัติ smart officer ด้านปศุสัตว์
ขั้นตอนการเลือกซื้อเนื้อหมูที่สด สะอาด ปลอดภัย
ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยพิบัติ
เชื้อราแมว คืออะไร?
โรคสัตว์สำคัญที่ต้องระวังหน้าฝน
การใช้ยาต้านจุลชีพ
การควบคุมอาหารสัตว์
การรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง
คุณสมบัติเกษตรกรที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ (Smart Farmer)
ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบสัตว์ปีกป่วยตาย
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
การยกระดับสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต
การขออนุญาตประกอบกิจการด้านอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ร.บ.2558
การขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์