ลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

ข้าราชการ           จำนวน 33 คน         ลูกจ้างประจำ              จำนวน     3  คน
พนักงานราชการ    จำนวน 21 คน         พนักงานจ้างเหมาบริการ   จำนวน  18  คน

 

 

รายชื่อบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

 

ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1 psj นายวีระพงษ์  บัวระภา ปศุสัตว์จังหวัดเลย  

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
2 pipup

นายพิภพ  เพียวิเศษ

 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
3 date นายอภิเดช จันทริมา สัตวแพทย์ชำนาญงาน  
4 jo นายฉัตรชัย เสมอตัว สัตวแพทย์ชำนาญงาน  
5 tanchanok นางสาวธัญชนก ไชยปะ จนท.ระบบงานคอมฯ พนักงานราชการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
6 mon นางมลฤดี กงเพชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
7 pop นางดวงพร  แสงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
8  jirathip นางจิราธิป นพมาก นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ
9   นายอนะวัชช์   เดชะคุณ พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการ
10 manut นายมานัส บูรพารัตน์ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
11 somrit นายสัมฤทธิ์ มณีรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
 12 pitoon

นายไพย์ทุน  พิมพ์วัน

พนักงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์
13 kanayos นายคณายศ  กริอุณะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  
14 jirasak นายจิรศักดิ์  พรมนิล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
15 netnapa นางสาวเนตรนภา มะโนแป๊ก เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
16 anon นายอานนท์ สิงห์สถิตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
17   นายพิทยา ประทุมถิ่น พนักงานขับรถยนต์ พนง.ขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
18 tui นายธีระพงษ์  พันธะไชย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
19 pingpun  นายพิงพันธ์ เจริญสุระสถล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
20 ola นายเรืองวิทย์ ผาจิระวัฒนะชาติ นักวิชาการสัตวบาล พนักงานราชการ
21   นายกิตติพงษ์  สารขันธ์ นักวิชาการสัตวบาล พนักงานราชการ
22 siriporn นางสาวศิริพร  น้อยศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
23 uthai นายอุทัย โสภกุล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  
 24 lumpoon
นางลำพูน สาหล้า  
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  

 
 25   นางสาวเจนจิรา  สมศักดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
26 pum นายนัฐวุฒิ  ดวนใหญ่ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย
27 panya นายปัญญา  รุจาคม ปศุสัตว์อำเภออาวุโส  
     ------ว่าง-------  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  
28 prayut นายประยุทธ นาถมทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
29 sompid นายจารุพิชญ์  ผาพิมพ์ พนง.ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง
30 waranit นายวรนิช  จันทเมือง ปศุสัตว์อำเภออาวุโส  
31 pradit

 

นายประดิษฐ์  พานิช

 

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
312 ning
นางจุฑาทิพย์ คำเมือง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาด้วง
33 susak นายชูศักดิ์ ศิริกาญจนวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน  
34 songkran นายสงกรานต์  ใจผง เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหิน
35 anusorn นายอนุสรณ์ ทอนจรุง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอหนองหิน  

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูหลวง
36 chaiyot นายไชยยศ  บุณยเนตร ปศุสัตว์อำเภออาวุโส  
37 ti นายจันทร์เกษ พรหมมาวัย สัตวแพทย์ชำนาญงาน  
38 wichai นายวิชัย  ขันชุมพล เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง
39 taweepong นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอ  
40 kung นางนันทิชา  ศรีง้อม เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอผาขาว
41 niyom นายนิยม แสนพงษ์ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส  
42 pakaw นายสุทธิพงศ์ แนวโสภี เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว
43   นายบรรชา  วรสิทธิ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตวอำเภอนาแห้ว  
         

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย
44 nawarit นายนวฤทธิ์  ศิริหล้า สัตวแพทย์ชำนาญงาน  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอ  
45 bank นายสุรชาติ สิทธิศักดิ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน  
46 mon นายภาณุวัฒน์ บัวพิทักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเรือ
47 surachat นายสุรชาติ ศรีสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน  
48 jaroon นายจรูญ เวียนเทียน เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากชม
49  sornpot นายศรณ์พจน์  ตาสี สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอปากชม  
50 ole นายพงษ์พันธ์ บุตรดีชัย เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน
51 dang นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน ปศุสัตว์อำเภออาวุโส  
       - ว่าง - สัตวแพทย์ชำนาญงาน  
52 suchard นายสุชาติ ทาซ้าย เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ
53 sommai นายสมหมาย ถาลายคำ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส  
   

------ว่าง-------

สัตวแพทย์ชำนาญงาน  
54 boss นายยสินทร  ทองสิงห์อยู่ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าลี่
 55  banjerd นายบรรเจิด กาญจนโกมล ปศุสัตว์อำเภอปากชม รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอท่าลี่  
56 bourpa นายบัวภา ดวงพาเพ็ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  
57 thippa นางสาววัชราพร ทิพพามา เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ