รสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

ข้าราชการ           จำนวน 35 คน         ลูกจ้างประจำ              จำนวน     3  คน
พนักงานราชการ     จำนวน 20 คน         พนักงานจ้างเหมาบริการ   จำนวน  26  คน

  

รายชื่อบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

 

 นายวีรพงศ์ สวยสม

/>

ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1   ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย  

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
2

  นายทรงวุฒิ เดชวิชิติชัย

 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
3 susak นายชูศักดิ์ ศิริกาญจนวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอนาด้วง ช่วยราชการกลุ่มยุทธฯ  
4 pornpan นางพรพรรณ สีมันตระ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  
5 tanchanok นางสาวธัญชนก ไชยปะ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
6 mon นางมลฤดี กงเพชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
7 pop นางดวงพร  แสงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
8  jirathip นางจิราธิป นพมาก นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ
9   นายอนะวัชช์   เดชะคุณ พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการ
10 manut นายมานัส บูรพารัตน์ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
11 somrit นายสัมฤทธิ์ มณีรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
 12 pitoon

นายไพย์ทุน พิมพ์วัน

พนักงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์
13 kanayos นายคณายศ กริอุณะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
14 jirasak นายจิรศักดิ์ พรมนิล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  
15 fern นางสาวสรยา ศิริเพชร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
16 anon นายอานนท์ สิงห์สถิตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
17   นายพิทยา ประทุมถิ่น พนักงานขับรถยนต์ พนง.ขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
18  watwit1 นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 
19 pingpun  นายพิงพันธ์ เจริญสุระสถล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
20 ola นายเรืองวิทย์ ผาจิระวัฒนะชาติ นักวิชาการสัตวบาล พนักงานราชการ
21  off นายกิตติพงษ์ สารขันธ์ นักวิชาการสัตวบาล พนักงานราชการ
22 siriporn นางสาวศิริพร ช่วยศิริ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
    นายบุญโชค  บรรณสาร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 
25 natchanon นายณัฎชนน นพเก้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย
25 panya นายปัญญา รุจาคม ปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย (อาวุโส)  
27 prayut นายประยุทธ นาถมทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
28 sompid นายจารุพิชญ์ ผาพิมพ์ พนง.ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานราชการ
 29 wichai นายวิชัย ขันชุมพล เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง
30 waranit นายวรนิช จันทเมือง ปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง (อาวุโส)
31  one1 นายวีรพงค์ สวยสม  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
32 ning นางจุฑาทิพย์ คำเมือง เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาด้วง
33 date นายอภิเดช จันทริมา สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์
อำเภอนาด้วง
 
34 songkran นายสงกรานต์ ใจผง เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหิน
35 padit นายประดิษฐ์ พานิช  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอ
36 pum นายนัฐวุฒิ สุวรรณสิงห์  

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูหลวง
37 nawarit นายนวฤทธิ์ ศิริหล้า ปศุสัตว์อำเภอภูหลวง (อาวุโส)  
38 jo1 นายฉัตรชัย  เสมอตัว สัตวแพทย์ชำนาญงาน  
39 boss นายยสินทร  ทองสิงห์อยู่ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง
40 taweepong นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์ ปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง (อาวุโส)  
41 kung นางนันทิชา  ศรีง้อม เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอผาขาว
42 niyom นายนิยม แสนพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอผาขาว (อาวุโส)  
43 pakaw นายสุทธิพงศ์ แนวโสภี เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว
44  bancha1 นายบรรชา วรสิทธิ์ ปศุสัตวอำเภอนาแห้ว (ชำนาญงาน)  
         

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย
45 wittaya2 นายวิทยา  อากรตน ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย (อาวุโส)  
46 bank นายสุรชาติ สิทธิศักดิ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน  
47 mon นายภาณุวัฒน์ บัวพิทักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเรือ
48 surachat นายสุรชาติ ศรีสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอภูเรือ (ชำนาญงาน)  
49 jaroon นายจรูญ เวียนเทียน เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากชม
50  sornpot นายศรณ์พจน์  ตาสี ปศุสัตว์อำเภอปากชม (ชำนาญงาน)  
51 ole นายพงษ์พันธ์ บุตรดีชัย เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน
52 dang นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน (อาวุโส)  
53 suchard นายสุชาติ ทาซ้าย เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ
54 sommai นายสมหมาย ถาลายคำ ปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ (อาวุโส)  
     - ว่าง - เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าลี่
 55  banjerd นายบรรเจิด กาญจนโกมล ปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ (อาวุโส)  
     - ว่าง - เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  
56 thippa นางสาววัชราพร ทิพพามา เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ