รายชื่อโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต จังหวัดเลย
ลำดับที่เลขที่ชนิดสัตว์ชื่อผู้ประกอบการที่ตั้งวันที่ออกใบอนุญาต
1 PC ๐๔ ๓๕ ๐๐๑ / ๒๕๔๘ สุกร - โค กระบือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลย เทศบาลเมืองเลย ซ.๔ ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย 9/1/2552
2 P ๐๔ ๓๕ ๐๐๒ / ๒๕๔๘ สุกร โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเชียงคาน เทศบาลตำบลเชียงคาน ซ. ๒๑ ถ.ศรีเชียงคาน อ. เชียงคาน 9/1/2552
3 PC ๐๔ ๓๕ ๐๐๓ / ๒๕๔๘ สุกร - โค กระบือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลปากชม เทศบาลตำบลปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม 9/1/2552
4 PC ๐๔ ๓๕ ๐๐๔ / ๒๕๔๘ สุกร - โค กระบือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลภูเรือ เทศบาลตำบลภูเรือ ซ.สวรรค์บ้านนา ๓ หมู่ที่ ๗ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ 9/1/2552
5 PC ๐๔ ๓๕ ๐๐๕ / ๒๕๔๘ สุกร - โค กระบือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลด่านซ้าย เทศบาลตำบลด่านซ้าย ถ.แก้วอาสา หมู่ที่ ๑ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย 9/1/2552
6 PC ๐๔ ๓๕ ๐๐๘ / ๒๕๔๘ สุกร - โค กระบือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลภูกระดึง เทศบาลตำบลภูกระดึง หมู่ที่ ๘ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง 9/1/2552
7 C ๐๔ ๓๕ ๐๐๙ / ๒๕๕๒ โค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์เบลี นางซันปารี ปาทาน ๒๒๗ หมู่ที่ ๔ ต.นาอาน อ. เมืองเลย 18/12/2552
8 PC ๐๔ ๓๕ ๐๑๐ / ๒๕๕๓ สุกร - โค กระบือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนาด้วง เทศบาลตำบลนาด้วง ๕๙ หมู่ที่ ๖ ต.นาด้วง อ. นาด้วง 24/8/2553
9 C ๐๔ ๓๕ ๐๑๑ / ๒๕๕๓ โค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์สรินยา น.ส. สรินยา ปุ่นสกุล ๑๓๘ หมู่ที่ ๘ ต. นาอ้อ อ. เมืองเลย 17/12/2553
10 C ๐๔ ๓๕ ๐๑๓ / ๒๕๕๖ โค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์เจ๊เจี๊ยบ นางวันดี วิริยะศิริ ๒๑ หมู่ที่ ๑๑ ต. นาอาน อ. เมืองเลย 18/3/2556