แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ ๑/๒๕๕๙

    การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2559
  1. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน e-learning สำนักงาน ก.พ.
  2. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
  3. การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามเป้าหมาย
  4. มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร