• วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ หมู่ 2 ตำบลเลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย ครั้งที่ 9... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านผาหวาย หมู่ 3 ตำบลปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย ครั้งที่ 8... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย หมู่ 3  ตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย ครั้งที่ 7... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว หมู่ 9  ตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ครั้งที่ 6... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง ตำบลผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย ครั้งที่ 5... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ 2 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย ครั้งที่ 4... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ วัดภูกรงไก่ธรรมทาน หมู่ที่ 3 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย ครั้งที่ 3... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 24 ธันวาคม  2564 ณ โรงเรียนบ้านวังยาว ตำบลวังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ครั้งที่ 2... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านโป่งกวาง หมู่ที่ 4 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย ครั้งที่ 1... ภาพกิจกรรม
 • pic10

  25 มกราคม 2560 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย และหน่วยสัตวแพทย์เฉพาะกิจ DHHU เขต5 ในพื้นที่ ต.ตะเครียะ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา และลงพื้นที่น้ำท่วมอำเภอกระแสสินธิ์ จังหวัดสงขลา มอบเสบียงสัตว์ จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล เวชภัณฑ์ พร้อมสำรวจความต้องการความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ และกำชับให้ทีมปศุสัตว์ ทีมชุดเฉพาะกิจ DHHU ดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังน้ำลด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดหลังภัยพิบัติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  03 02 60 01

  นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ณ  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่

  อ่านเพิ่มเติม...

  01 02 60 02

  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในภาคปศุสัตว์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิก

  อ่านเพิ่มเติม...

  2560 01 30b 003

  นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประกาศนโยบายเกษตรแปลงใหญ่อาชีพโคนมไทยมั่นคงยั่งยืน” วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

  อ่านเพิ่มเติม...