บุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

ข้าราชการ            จำนวน 34 คน         ลูกจ้างประจำ               จำนวน     3  คน
พนักงานราชการ     จำนวน 21 คน         พนักงานจ้างเหมาบริการ   จำนวน     28  คน
(ข้อมูล ณ  มีนาคม 2565)

  

รายชื่อบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

 

ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1   ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย  

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
2  nawa

  นายนาวา  อักษร

 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
3 pornpan นางพรพรรณ สีมันตระ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  
4 palm นางสาวปรียาภัทร  เชื้อชาติ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
5 tanchanok นางสาวธัญชนก ไชยปะ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
6 pop นางดวงพร  แสงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
7  jiratip นางจิราธิป นพมาก นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ
8   นายอนะวัชช์   เดชะคุณ พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการ
9 manut นายมานัส บูรพารัตน์ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
10 somrit นายสัมฤทธิ์ มณีรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
 11 pitoon

นายไพย์ทุน พิมพ์วัน

พนักงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์
12 kanayos นายคณายศ กริอุณะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
13 fern นางสาวสรยา ศิริเพชร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
14 Num นางสาวสุทธิดา  สอนอ่อน          นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
15 anon นายอานนท์ สิงห์สถิตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
16 tawatchai นายธวัชชัย  ทนไชย เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
17   นายพิทยา ประทุมถิ่น พนักงานขับรถยนต์ พนง.ขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
18  watwit1 นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 
19 pingpun  นายพิงพันธ์ เจริญสุระสถล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
20 ola นายเรืองวิทย์ ผาจิระวัฒนะชาติ นักวิชาการสัตวบาล พนักงานราชการ
21  off นายกิตติพงษ์ สารขันธ์ นักวิชาการสัตวบาล พนักงานราชการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 22  buncok นายบุญโชค  บรรณสาร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 
23  siriporn2 นางสาวศิริพร  ช่วยศิริ เจ้าพนักงานสัตวบาล  พนักงานราชการ
24 pum นายนัฐวุฒิ  สุวรรณวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย
25 panya นายปัญญา รุจาคม ปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย (อาวุโส)  
26 prayut นายประยุทธ นาถมทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
27 sompid นายจารุพิชญ์ ผาพิมพ์ พนง.ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานราชการ
 28 wichai นายวิชัย ขันชุมพล เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง
 29   นายธนดล  สุคงเจริญ ปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง (อาวุโส)
30 dit
 
นายประดิษฐ์  พานิช  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
31 ning นางจุฑาทิพย์ คำเมือง เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาด้วง
32  jo1 นายฉัตรชัย  เสมอตัว ปศุสัตว์อำเภอนาด้วง  
33 songkran นายสงกรานต์ ใจผง เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหิน
34  phudech นายภูเดช พิณเมืองทอง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ปศุสัตว์อำเภอหนองหิน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูหลวง
35  Nawarit นายนวฤทธิ์ ศิริหล้า ปศุสัตว์อำเภอภูหลวง (อาวุโส)  
36 golf นางสาวอัญชิสา  สุมังคละ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
37 boss นายยสินทร  ทองสิงห์อยู่ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง
38  bank นายสุรชาติ  สิทธิศักดิ์ ปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง (อาวุโส)  
39 jirasak นายจิรศักดิ์  พรมนิล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  
40 kung นางนันทิชา  ศรีง้อม เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอผาขาว
41 niyom นายนิยม แสนพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอผาขาว (อาวุโส)  
42 pakaw นายสุทธิพงศ์ แนวโสภี เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว
43  susak นายชูศักดิ์  ศิริกาญจนวงศ์ ปศุสัตวอำเภอนาแห้ว (ชำนาญงาน)  
 44  somchai  นายสมชาย  กรัดป้อม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย
45  tawee นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์ ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย (อาวุโส)  
 46  saranyu นายศรัญญู  แย้มนวล เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
47 Bo นางสาวณัฐรีย์ ล. รุ่งเรืองชัย นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
48 mon นายภาณุวัฒน์ บัวพิทักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเรือ
 49  date นายอภิเดช  จันทริมา ปศุสัตว์อำเภอภูเรือ (ชำนาญงาน)  
50 jaroon นายจรูญ เวียนเทียน เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากชม
51  anushit นายอนุชิต  ใจด่วน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอปากชม  
52 ole นายพงษ์พันธ์ บุตรดีชัย เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน
53 dang นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน (อาวุโส)  
 54  Yonlada นางสาวยลดา  นามบุตดี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
55 suchard นายสุชาติ ทาซ้าย เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ
56 sommai นายสมหมาย ถาลายคำ ปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ (อาวุโส)  
 57  Nut  นายณัฐธัญ  เพ็งเพชร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าลี่
 58  banjerd นายบรรเจิด กาญจนโกมล ปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ (อาวุโส)  
 59  netnapa  นางสาวเนตรนภา  มะโนแป๊ก เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
60 thippa นางสาววัชราพร ทิพพามา เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ