บุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

ข้าราชการ           จำนวน 29 คน        ลูกจ้างประจำ               จำนวน     1  คน
พนักงานราชการ     จำนวน 21 คน        พนักงานจ้างเหมาบริการ    จำนวน   29  คน
(ข้อมูล ณ  กันยายน 2566)

  

รายชื่อบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

 

ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1   ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย  

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
   bancha

 นายบรรชา  วรสิทธิ์

 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
   tae นายนนทวิทย์ โยชัย นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
  tanchanok นางสาวธัญชนก ไชยปะ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
   pop นางดวงพร  แสงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
  la นางสาวผุสดี ทองกวด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
   jiratip นางจิราธิป นพมาก นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ
    นายอนะวัชช์   เดชะคุณ พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการ
  somrit นายสัมฤทธิ์ มณีรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์
  kanayos นายคณายศ กริอุณะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
  Num นางสาวสุทธิดา  สอนอ่อน          นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
  anon นายอานนท์ สิงห์สถิตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
  tawatchai นายธวัชชัย  ทนไชย เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
    นายพิทยา ประทุมถิ่น พนักงานขับรถยนต์ พนง.ขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
  pingpan  นายพิงพันธ์ เจริญสุระสถล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 
  fern
 
นางสาวสรยา ศิริเพชร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
  ola นายเรืองวิทย์ ผาจิระวัฒนะชาติ นักวิชาการสัตวบาล พนักงานราชการ
   off นายกิตติพงษ์ สารขันธ์ นักวิชาการสัตวบาล พนักงานราชการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
   buncok นายบุญโชค  บรรณสาร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 
   siriporn2 นางสาวศิริพร  ช่วยศิริ เจ้าพนักงานสัตวบาล  พนักงานราชการ
  pum นายนัฐวุฒิ  สุวรรณวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย
     - ว่าง - ปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย (อาวุโส)  
  boss1 นายเอกะนันต์  วูวงศ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
  prayut นายประยุทธ นาถมทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
  sompid นายจารุพิชญ์ ผาพิมพ์ พนง.ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานราชการ
  wichai นายวิชัย ขันชุมพล เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง
   jo1 นายฉัตรชัย เสมอตัว ปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง (อาวุโส)
  pornpan
 
นางพรพรรณ  สีมันตระ  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
  ning นางจุฑาทิพย์ คำเมือง เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาด้วง
  pornpan  นางพรพรรณ  สีมันตระ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาด้วง  
  songkran นายสงกรานต์ ใจผง เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหิน
  frame1 นางสาวรุจิรา  ชุมชัย นักวิชาการปฏิบัติการ
   11 นายอาวุธ พิทักษ์วัชรีกุล เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.เมืองเลย  ช่วยราชการ ปศอ.หนองหิน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูหลวง
   dech นายอภิเดช  จันทริมา ปศุสัตว์อำเภอภูหลวง  
   pim นางสาวปัญญ์ชิตา  ไชยองค์การ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
  boss นายยสินทร  ทองสิงห์อยู่ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง
   bank นายสุรชาติ  สิทธิศักดิ์ ปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง  ไปรก. ปศุสัตว์อำเภอภูเรือ  
  watwit1 นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รก. ปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง  
  kung นางนันทิชา  ศรีง้อม เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอผาขาว
  niyom นายนิยม แสนพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอผาขาว (อาวุโส)  
  pakaw นายสุทธิพงศ์ แนวโสภี เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว
   susak นายชูศักดิ์  ศิริกาญจนวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว  
  kit   นายกิจพงศ์  สายยิ้ม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย
   tawee นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์ ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย (อาวุโส)  
   saranyu นายศรัญญู  แย้มนวล เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ช่วยราชการ จ.นครสวรรค์  
   oil นางกฤษณา  แสนมะโน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
  mon นายภาณุวัฒน์ บัวพิทักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเรือ
  bank นายสุรชาติ  สิทธิศักดิ์ ปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอภูเรือ  
  jaroon นายจรูญ เวียนเทียน เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากชม
   anushit นายอนุชิต  ใจด่วน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอปากชม  
  ole นายพงษ์พันธ์ บุตรดีชัย เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน
  dang  - ว่าง - ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน (อาวุโส)  
   Yonlada นางสาวยลดา  นามบุตดี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
  suchard นายสุชาติ ทาซ้าย เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ
  sommai นายสมหมาย ถาลายคำ ปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ (อาวุโส)  
     - ว่าง - นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าลี่
   banjerd นายบรรเจิด กาญจนโกมล ปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ (อาวุโส)  
   netnapa  นางสาวเนตรนภา  มะโนแป๊ก เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
  thippa นางสาววัชราพร ทิพพามา เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ